شماره یکم، سال یکم، تابستان 1399

ساڵی یه‌کم، ژماره‌ی یه‌که‌م، هاوین 2020 زایینی

 Vol.1, No.1, Summer 2020


دین در پرتو یاری

سام کاکه‌یی

(پژوهشگر و نویسنده)

تاریخ دریافت: 12/12/1398pdf icon30

تاریخ پذیرش: 30/03/1399

چکیده:

عدم آگاهی، شناخت، دسترسی، فهم و درک کلام‌های یاری برای عوام، بخصوص غیریارسانی موجب شده تا برداشت‌های اشتباه و حتی خارج از تفکر و ایدئولوژی یاری مطرح شود. موضوع دین، یکی از برداشت‌ها و موضوعاتی است که همواره مطرح می‌گردد، اما در اغلب موارد اشتباه بیان می‌شود. هدف از مقاله حاضر، ارائه‌ی باورها و اعتقادات یاری نیست، و تنها به بررسی موضع دین در یاری می‌ پردازد. لذا ترجمه و تفسیر مبانی، مورد نظر نبوده؛ بلکه سعی شده تا به ساده‌ترین شیوه ممکن یعنی مطابقت با کلیدواژه -که قابل فهم برای همگان است- موضوع را بیان نماید. بنابراین این تحقیق، «دین» را به عنوان شاخص مرکزی و پراکندگی مورد بررسی قرار داده است. علیرغم مطرح نشدن اصول و مبانی یاری و شرح و تفسیر ایدئولوژی حاکم، مستفاد از کلام‌های یاری (کردی و ترکی) به وضوح مشخص شده است که یاری، یک دین مستقل و اشراقی است که به عنوان یک حقیقت جاری و ساری در تمام ادوار حاکم بوده است.

واژگان کلیدی: دین، یاری، دین یاری، یارسان، اهل حق، کاکه‌یی، کلام.


Religion in the light of Yari 

Saam Kakaei (Researcher and Author)

Recive data: 2020/03/02

Accpte data: 2020/06/19

Abstract:

The lack of awareness, recognition, access, understanding, and communication with the "Yari's Kalams" for the common people, especially the non-Yaresan, has led to misunderstandings outside the thinking and ideology of Yari. The subject of religion is one of the perceptions and issues that are always raised, but in most cases it is mistaken. The purpose of this article is not to present the beliefs of Yari and only to study the position of religion in Yari. Therefore, the translation and interpretation of the foundations is not intended, but it has tried to express the subject in the simplest possible way (ie, the match and the keyword, which is understandable to everyone). Therefore, this research has examined »Religion« as a central index and dispersion index. Despite the lack of presentation of the principles of Yari in this article, According to the Yari's Kalams (Kurdish and Turkish) is clearly characterized by the fact that Yari is an independent and illuminated religion that has dominated the current truth in all periods.

Keyword: Religion, Yari, Yari Religion, Yaresan, Ahle haq, Kakaei, Kalam.

 

مشخصات مجله

ISSN : 2003-671X

صاحب امتیاز: انستیتو فرهنگی یارسان

مدیر مسئول: طیب طاهری

سردبیر: سوداد رسول

فرهنگ و واژه: عباس (ئاکو) جلیلیان

مدیر داخلی و روابط عمومی: الهام جهانگرد

مشاور فنی و مدیر انفورماتیک: سام کاکه‌یی

مترجم: امیر مهدی حجازی

تایپ و حروفچینی: افشان زرشکی

ویراستاری: سام کاکه‌یی

امور مشترکین و توزیع: وحید طاهری

گستره توزیع: ایران، عراق، اروپا، کانادا

زبان مجله: فارسی، کوردی، ترکی، عربی، انگلیسی

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

نوع داوری: دوسویه داوری پنهان

زمان داوری: دو تا شش ماه

محل چاپ: سوئد

دسترسی به مقالات: آزاد

اخلاق سنجی پژوهش: 

پست الکترونیک: Journal@yaresan.com

نمایه شده در: 

نمایش تعداد مطالب
26640

مشخصات هیأت علمی

هیأت تحریریه (به ترتیب الفبا):

 • ایوب رستم
 • دکتر اسماعیل شمس
 • دکتر سامان حیدری
 • سوداد رسول
 • دکتر زرار صدیق توفیق
 • طیب طاهری
 • دکتر عبدالرضا رادفر
 • دکتر عرفان مصطفی
 • سید فخرالدین شاه ابراهیمی
 • دکتر کورش نیکنام
 • دکتر محمد علی سلطانی
 • دکتر نبیل عکید محمود
 • دکتر وریا عمر امین
 • هردویل کاکه یی
 • هیاس کاکه‌یی

 

 

 

 

 

open access

Hawraman Culture Center

Site Yaresan

International Standard Serial Number

Yaresan Cultural Istitiute